Vật liệu TiO2/g-C3N4 ứng dụng xử lý chất hữu cơ khó phân hủy trong nước thải

Lĩnh vực áp dụng: Hóa học, môi trường

Nhóm tác giả: Đặng Thị Ngọc Hoa và cs;

Chủ sở hữu công nghệ: Đại học Huế

Đơn vị nghiên cứu sản phẩm: Trường Đại học Y-Dược

Đơn vị xúc tiến chuyển giao: Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ Quốc tế