Giấy chứng nhận NHHH số 180499 do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 05.03.2012 theo Quyết định số 10914/QĐ-SHTT

Tên nhãn hiệu: Bokashi trầu

Nhóm tác giả và chủ sở hữu: Nguyễn Quang Linh và cs

Đơn vị: Đại học Huế