• Thông tin quy trình: Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học Bokashi trầu
  • Chủ sở hữu công nghệ: Đại học Huế
  • Tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs
  • Hiện trạng công nghệ: Đã chuyển giao; năm 2018
  • Đơn vị tiếp nhận: Công ty TNHH Happy Food Đồng Nai
  • Giá trị chuyển giao: 600.000.000 đ (Sáu trăm triệu đồng)
  • Đơn vị xúc tiến chuyển giao: Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ