Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả

Tác phẩm: Tiếng lòng, loại hình: Mỹ thuật ứng dụng

Do Cục bản quyền tác giả cấp ngày 31/3/2021 theo Quyết định số 2075/2021/QTG

Tên tác phẩm: Tiếng Lòng

Tác giả đồng thời là chủ sở hữu: PGS.TS Phan Thanh Bình