Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả Tác phẩm: Tiếng lòng, loại hình: Mỹ thuật ứng dụng Do Cục bản quyền tác giả cấp ngày 31/3/2021 theo Quyết định số 2075/2021/QTG Tác giả đồng thời là chủ sở hữu: PGS.TS Phan Thanh Bình, trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả Tác phẩm: Vẻ đẹp tự nhiên, loại hình: Tác phẩm tạo hình Do Cục bản quyền tác giả cấp ngày 09/5/2022 theo Quyết định số 3365/2022/QTG Tác giả đồng thời là chủ sở hữu: Võ Quang Phát, trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả Tên tác phẩm: Hình thức thể hiện trên bộ đồ chơi lắp ghép dành cho trẻ em, loại hình: Mỹ thuật ứng dụng Do Cục bản quyền tác giả cấp ngày 08/12/2021 theo Quyết định số 8938/2021/QTG Tác giả đồng thời là chủ sở hữu: Phạm Đăng Nhật Thái, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế