Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả

Tác phẩm: Vẻ đẹp tự nhiên, loại hình: Tác phẩm tạo hình

Do Cục bản quyền tác giả cấp ngày 09/5/2022 theo Quyết định số 3365/2022/QTG

Tác giả đồng thời là chủ sở hữu: Võ Quang Phát, trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế