Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, số 3238

Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 11/7/2023 theo Quyết định số 53338/QĐ-SHTT

Tên giải pháp: Quy trình nuôi bào chế chế phẩm dạng cốm dùng để điều trị phì đại tuyền tiền liệt lành tính

Nhóm tác giả: GS.TS Hoàng Thị Thái Hòa và cs

Tổ chức nghiên cứu: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Chủ sở hữu văn bằng:  Đại học Huế