Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs;

Chủ sở hữu công nghệ: Đại học Huế

Đơn vị nghiên cứu: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Đơn vị xúc tiến chuyển giao: Ban KHCN&QHQT Đại học Huế