Quy trình 1. Quy trình sản xuất dầu lạc truyền thống có cải tiến công đoạn xử lý nhiệt

Quy trình 2. Quy trình bảo quản dầu lạc truyền thống bằng cao chiết tỏi