• Quy trình 1: Quy trình chế tạo các chấm lượng tử không đồng nhất chứa cadimi: CdZnTe, CdSe/CdS và CdSe/ZnS quy mô phòng thí nghiệm;
  • Quy trình 2. Quy trình chế tạo QD-LEDs, pin mặt trời từ các chấm lượng cấu trúc không đồng nhất chứa Cd quy mô phòng thí nghiệm