Giấy chứng nhận nhãn hiệu: CSIT; số 29413

Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 04/01/2018 theo Quyết định số 631/QĐ-SHTT

Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs

Chủ văn bằng: Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ – Đại học Huế