Giấy chứng nhận nhãn hiệu: HU-GANTOMIX; số 380504

Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 03/3/2021 theo Quyết định số 17422/QĐ-SHTT

Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs

Chủ văn bằng: Đại học Huế