Tên nhãn hiệu: Bokashi trầu; số: 180499;

Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 05/03/2012 theo Quyết định số 10914/QĐ-SHTT (gia hạn đến năm 2030)

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Quang Linh; trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế