Chế phẩm GL có thành phần như sau:

Chitosan Oligosaccharide (COS): 15 gam/L,
Nano đồng: 16,5 gam/L,

Nano bạc: 1,08 gam/L,

Nano silica: 1 gam/L,

Ion kẽm:  6,5 gam/L.