– Chủ sở hữu công nghệ: Đại học Huế – Tác giả: TS Vũ Văn Hải và cs – Hiện trạng sản phẩm: đang tiếp tục thử nghiệm và mở rộng quy mô – Giá trị thành sản phẩm: 5.000.000 đồng – Đơn vị xúc tiến chuyển giao: Ban KHCN&QHQT Đại học Huế