– Chủ sở hữu công nghệ: Đại học Huế
– Tác giả: TS Vũ Văn Hải và cs
– Hiện trạng sản phẩm: đang tiếp tục thử nghiệm và mở rộng quy mô
– Giá trị thành sản phẩm: 5.000.000 đồng
– Đơn vị xúc tiến chuyển giao: Ban KHCN&QHQT Đại học Huế