• Chủ sở hữu công nghệ: Đại học Huế
  • Tác giả: Trần Vinh Phương và cs
  • Hiện trạng công nghệ: Chưa chuyển giao;
  • Đơn vị tiếp nhận:
  • Giá trị chuyển giao: 30.000.000 đ (Ba mươi triệu đồng)
  • Đơn vị xúc tiến chuyển giao: Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ