• Chủ sở hữu công nghệ: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs
  • Hiện trạng công nghệ: Chưa chuyển giao;
  • Đơn vị tiếp nhận:
  • Giá trị chuyển giao: 500.000.000 đ (Năm trăm triệu đồng)
  • Đơn vị xúc tiến chuyển giao: Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ